• Kópur stéttafélag - razem możemy więcej!

Prawa pracownika

Prawa pracownika

Prawa pracownika.

Pracownikom w Islandii przysługuje szereg praw, których pracodawcy muszą przestrzegać niezależnie od kraju pochodzenia pracownika. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Umowa o pracę

Pracodawca oraz pracownik powinni zawrzeć legalną, sporządzoną na piśmie umowę o pracę w terminie do dwóch miesięcy od faktycznego dnia rozpoczęcia pracy. Do momentu zawarcia takowej umowy – strony obowiązują warunki umowy zbiorowej związków zawodowych.

Czas na odpoczynek

Każdy pracownik ma prawo do minimalnie 11 nieprzerwanych godzin na odpoczynek. Praca powinna być zorganizowana w taki sposób, aby czas pracy nie przekraczał 13 godzin, a w każdym tygodniu (7 dni) pracownikowi należy się przynajmniej 1 dzień wolny od pracy.

Odcinek wypłaty

Każdy pracownik ma prawo dostępu do swojego odcinka wypłaty, który powinien zawierać wyszczególnione elementy wynagrodzenia (ilość przepracowanych godzin dziennych, ilość nadgodzin, kwoty podatku, itp.) oraz dane pracodawcy i pracownika.

Pensje oraz świadczenia

Wysokość pensji oraz świadczeń jest uzgadniana pomiędzy związkami zawodowymi, a pracodawcami poprzez umowy zbiorowe.

Prawa pracownika.

Ustalenia te obejmują między innymi stawki godzinowe za pracę dzienną i nadgodziny, warunki zatrudnienia czy okres wypowiedzenia umowy o pracę. Stawki mogą się różnić w zależności od zawodu oraz stopnia kompetencji czy edukacji. Jakiekolwiek umowy zawarte pomiędzy pracownikami, a pracodawcami, które zaniżają kwoty ustalone w umowie zbiorowej jako minimalne są ze swej natury nielegalne.

Urlop

Każdy legalnie zatrudniony na terenie Islandii pracownik ma prawo do płatnego urlopu, którego minimalny okres to 24 dni robocze. Dni te można zamienić na wynagrodzenie urlopowe, które przy okresie 24 dniowego płatnego urlopu przekłada się na kwotę wynoszącą 10.17% całkowitego wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe wypłacane jest na konto specjalne konto bankowo, a następnie przelewane na konto pracownika początkiem maja każdego roku. Wynagrodzenie urlopowe jak i ilość płatnych dni urlopowych zwiększa się w przypadku długoletniej pracy w tym samym zawodzie. Pracownikom, którzy przebywają poza miejscem zatrudnienia z uwagi na chorobę, wypadek lub urlop macierzyński/ojcowski naliczane są dni urlopowe w takim sam sposób, jak gdyby przebywali w pracy.

Choroby oraz wypadki

Każdy legalnie zatrudniony pracownik na terenie Islandii ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia przez pewien określony czas w przypadku niemożności czynnego uczestniczenia w pracy z uwagi na chorobę lub wypadek (w tym wypadek poza miejscem pracy). Poza sytuacjami, w których pracownik uległ wypadkowi – każdemu przysługują dwa dni płatnego chorobowego w miesiącu. W sytuacji, gdy pracownik uległ wypadkowi (w tym wypadkowi poza pracą), pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy.

364000

Ludności

215000

Pracowników

45000

Pracodawców

Wiadomości od Kópur